KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI
Dựa vào các lý thuyết sự nghiệp và thực hành tư vấn đương thời, các khóa học của chúng tôi được thiết kế để trang bị cho giới trẻ Việt Nam tư duy, thái độ và năng lực hiện đại để gặt hái thành công trên thị trường toàn cầu.

An nhiên tự trong tâm

Khóa học này giúp người học hiểu rõ hơn về bản thân (giá trị, nhu cầu, động lực, vv) để thúc đẩy tính chủ động và tâm lý tích cực, nhận thức các kiểu môi trường làm việc và mô thức quản lý sự nghiệp cá nhân, tiếp cận với các nguồn lực sự nghiệp thiết yếu và chú trọng vào sự phù hợp giữa cá nhân với môi trường. Tôi tin rằng bằng cách nắm vững những khía cạnh thiết yếu này, người học có thể đạt được sự nghiệp bền vững hài hòa các yếu tố: sức khỏe, hạnh phúc và cân bằng.

Dám làm dở để làm giỏi

Khóa học này hỗ trợ người học đẩy nhanh quá trình điều chỉnh bản thân và môi trường để đạt được sự hòa hợp và nâng cao năng lực phát triển sự nghiệp (biết –việc, biết – lý, biết – tình).

Đường từ miệng mà đi

Khóa học này tập trung vào yêu cầu học hỏi không ngừng của những người phát triển sự nghiệp hiện đại. Với bối cảnh hỗn loạn và không chắc chắn của thị trường việc làm, mỗi cá nhân hiện nay được mong đợi sẽ tự  chủ trong việc quản lý sự nghiệp của mình bằng cách liên tục học hỏi. Do đó, chúng tôi muốn tạo ra một môi trường thúc đẩy các hình thức học tập chính thức và không chính thức.

Là ong rồi sẽ hút mật

Khóa học này hỗ trợ người học tạo ra những câu chuyện thành công của riêng họ. Chúng tôi giới thiệu các khái niệm về thành công trong sự nghiệp từ góc độ chủ quan và khách quan, và khả năng thu hút tuyển dụng bền vững. Học viên được yêu cầu lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các tiêu chí SMART (Specific – cụ thể, Measurable – đo lường, Achievable – khả thi, Relevant – xác đáng, Time bound – trong hạn định). Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện và cam kết  gắn bó với sự phát triển không ngừng của người học.

viTiếng Việt